gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1067 / 29.06.2018 г.


Публикувано на 29 юни 2018 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК
-1067 / 29.06.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, и чл. 3, ал. 1, т. 5 от Наредба за организация на движението на територията на Община Силистра и във връзка с провеждане на Международния детски танцов фестивал "Утрешният мир започва с днешното приятелство",

Н А Р Е Ж Д А М:

ДА СЕ ЗАБРАНИ движението на пътни превозни средства /ППС/, с изключение на автомобили със специален режим на движение, по следните улици на територията на гр. Силистра:

Настоящата заповед да се връчи на началника на РУ на МВР - гр. Силистра и на заинтересованите лица - за сведение и изпълнение, и да се огласи публично.

Копие от заповедта да се изпрати на Областния управител на Област Силистра.

Контрол по изпълнение на същата възлагам на Секретаря на Община Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2548
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2548