gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЯВЯВА - КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - СИЛИСТРА ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА


Публикувано на 29 юни 2018 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 8, ал. 5от Закона за закрила и развитие на културата и Заповед № ЗК- 1061/28. 06. 2018 г. на Кмета на Община Силистра

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - СИЛИСТРА ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА

І. Изисквания за длъжността:

1. Минимални изисквания:

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

3. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

II. Място на работа - гр. Силистра, ул. Симеон Велики № 49.

III. Срок за заемане на длъжността - Правоотношението с директора на галерията е срочно за срок от 5 години.

ІV. Характер на работата:

V. Начин на провеждане на конкурса

VI. Необходими документи за участие в конкурса

Концепцията съдържа:

VII. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Общинска администрация - Силистра, етаж 2, стая 204, Човешки ресурси в срок до 03. 08. 2018 г., включително.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло до входа на Община Силистра - ул. С. Велики 33 и на сайта на Община Силистра - www.silistra.bg.

* ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2549
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2549