gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1360 / 20.08.2018 г.


Публикувано на 20 август 2018 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК- 1360
Силистра, 20.08.2018 г.

На основание чл.44, ал.1, т.4 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с премахване и кастрене на опасни клони от дървета

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се спре движението на ППС по ул. " Капитан Мамарчев" от кръстовището и с "Патриарх Дамян" до кръстовището и с "Дочо Михайлов" и ул. "Дочо Михайлов" от кръстовището и с "Капитан Мамарчев" до кръстовището и с "Гено Чолаков" за времето от 08:00 часа до 13:00 часа на 22.08.2018 год./сряда/ и от 08:00 часа до 13:00 часа на 23.08.2018 г./четвъртък/.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на Директора на ОД на МВР - Силистра за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Силистра.

МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
За Кмет на Община Силистра
На осн. Заповед №ЗК-1314/08.08.2018 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2573
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2573