gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - Инвестиционно предложение


Публикувано на 17 август 2018 г.


О Б Я В А

от Община СилистраНа основание чл.4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване наоценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр.04/2012 г./ (Наредбата)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционнопредложение :

"РЕМОНТНО - ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ НА ЯЗ. "ЦЕНОВИЧ 1" " С МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ИМОТ № 000074 В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЦЕНОВИЧ, ОБЩИНА СИЛИСТРА

Информацията по чл. 4, ал. 3 на Наредбата за условията и реда за извършване наоценка на въздействието върху околната среда. Всички, които желаят да изразятмнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство с.Майор Ценович или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русепощенски код 7000.

Приложение : Информацията по чл. 4, ал. 3 на Наредбата за ОВОС17.08.2018 г.

ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ
ЗА Кмет на община Силистра
(На основание Заповед № ЗК-1314 / 08.08.2018 г.)


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2578
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2578