gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - Инвестиционно предложение


Публикувано на 27 август 2018 г.


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

г-жаАна Ивановас адрес гр. Силистра,ул. "Седми септември" № 28
(наименование на физическото или ютидичеко лице, адрес)

У В Е Д О М Я ВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложение:

"Изготвяне на ПУП-ПЗ, с цел промяна на предназначението на земята и създаване на устройствена основа за ниско жилищно строителств " с местоположение ПИ с идентификатор 66425.513.51, 66425.513.32, и 66425.613.820 по КК и КР на гр. Силистра, м-т Сър Йолу

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ
ЗА Кмет на община Силистра                   / п /
(На основание Заповед № ЗК-1314 / 08.08.2018 г.)


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2587
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2587