gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - Инвестиционно предложение


Публикувано на 27 август 2018 г.


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

г-жа Радка Стоянова с адрес гр. Силистра, ул. "Кубадин" № 4, ет. 8, ап. 22
(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

У В Е Д О М Я ВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложение :

"Изграждане на жилищна сграда" с местоположение пи с идентификатор 00895.502.4316 по КК и КР на с. Айдемир, община Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ
ЗА Кмет на община Силистра                              / п /
(На основание Заповед № ЗК-1314 / 08.08.2018 г.)


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2592
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2592