gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1431 / 04.09.2018 г.


Публикувано на 04 септември 2018 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК
-1431 от 04.09.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 133, ал. 2, т. 1. от Закона за ветеринарномедицинската дейност, поради влошена епизоотична обстановка и опасност от разпространение на Африканска чума по свинете,

НАРЕЖДАМ:

Забранявам на територията на Община Силистра търговията, придвижването и транспортирането на домашни свине, с изключение на тези, предназначени за незабавно клане и само след разрешение от официален ветеринарен лекар, както и на животни преминаващи транзитно през територията на община Силистра.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Секретаря на Община Силистра.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2599
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2599