gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ГЛАВЕН АРХИТЕКТ ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА


Публикувано на 10 септември 2018 г.


Общинска администрация Силистра на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, във връзка чл. 5, ал. 2 от Закона за устройство на територията и Заповед № ЗК-1442/ 05.09.2018 г. на Кмета на Община Силистра

ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - ГЛАВЕН АРХИТЕКТ
ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимални изисквания

2. Други специфични за длъжността и за административното звено изисквания:

3. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

ІІ. Кратко описание на длъжността

Ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителство на територията на Община Силистра.Издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по ЗУТ.

IIІ. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе в три етапа, а именно:

  1. Допускане по документи;
  2. Писмен изпит - решаване на тест;
  3. Интервю.

IV.Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността:

за ниво 12 и 1 степен от 510 лв. до 1600 лв., като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

V­­­. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

  1. Писмено заявление за участие в конкурса - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - /образец/;
  2. Професионална автобиография;
  3. Декларация от лицето, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема конкурсната длъжност, съгласно чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  4. Копия от документи за придобита образователно -квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
  5. Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит и придобит ранг като държавен служител;
  6. Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива.

. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Силистра, етаж 1, Информационен център в срок до 21. 09. 2018 г. /петък/.

На основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДС, обявлението за настоящия конкурс да се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на интернет страницата на Община Силистра - www.silistra.bg, специализирания сайт за работа www.jobs.bg, в един местен ежедневник и на информационното табло пред входа на Община Силистра - ул. "Симеон Велики" 33.

* Списък за допуснати и недопуснати кандидати за заемане на длъжността "Главен архитект" при Община Силистра

* Формуляр за окончателните резултати на кандидатите за длъжността "Главен архитект" при Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2601
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2601