gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - 1 вакантна длъжност за oфицер


Публикувано на 27 ноември 2018 г.


О Б Я В А

Със заповед № ОХ-871/25.10.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявенa 1 вакантнa длъжност за oфицер във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лицe ,завършило гражданско висше училище в страната и чужбина.

Основни изисквания - ОКС ,,бакалавър" по специалност от професионално направление,,Спорт" от област на висше образование ,,Здравеопазване и спорт" професионална квалификация ,,Треньор по ски алпийски дисциплини", физически здрави, неосъждани , годни за военна служба, да не са освобождавани от военна служба поради наложено наказание ,,уволнение",да не са по-възрастни от 40 г,а лицата по чл.141 ал.6 от ЗОВСРБ-50 г.

Срок за подаване на документите 14.12.2018г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2638
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2638