gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - 1 вакантнa длъжност за "асистент"


Публикувано на 27 ноември 2018 г.


О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 918/13.11.2018 г. на министъра на отбраната на Р. България e обявена 1 вакантнa длъжност за "асистент" в НВУ "Васил Левски" за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба(кадрова военна служба).

Основни изисквания: - да притежават образователно- квалификационна степен не по-ниска от "магистър";-да владеят английски или френски език на ниво не по-ниско от 2-2-2-2 на NATO STANAG 6001;-да са заемали академична длъжност "асистент" или "главен асистент" или да са придобили образователна и научна степен "доктор".

Срок за подаване на документите 17.12.2018г.

За допълнителна информация:
Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257
Офиси за военен отчет в общините


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2639
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2639