gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ЕДИН СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ЗА СФОРМИРАНЕ НА ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА НА ОБЛАСТНО НИВО


Публикувано на 06 декември 2018 г.


На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с Договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 "Приеми ме 2015" - ОП РЧР 2014-2020 година и Анекс № BG03-ПС01-0021 от 01.09.2016 г. към Споразумение за партньорство № BG03-ПС01-33 от 11.12.2015 г. и Заповед № ЗК-1874 от 04.12.2018 г. на Кмета на община Силистра, Oбщина Силистра, в качеството си на Партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проекта обявява конкурсна процедура за избор на един социален работник за сформиране на Областен екип по приемна грижа, с който ще бъде сключен срочен трудов договор в рамките на продължителността на Проекта и съответната дейност.

І. Минимални изисквания за заемане на длъжностите:

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността "Социален работник" - 1 /една/ работна позиция:

1.1. Умения и компетентности за заемане на длъжността "Социален работник":

ІІ. Характер на работа

1. Основни функции на длъжността "Социален работник":

1.1 Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана с предоставянето на социалната услуга "Приемна грижа" на територията на общините Силистра, Дулово и Кайнарджа, а именно:

1.2. Съвместно с водещия социален работник от ОЗД и приемното семейство разработва план за грижа на настаненото дете.

1.3. Осигурява подкрепа на приемното семейство.

1.4. Ежемесечно проследява развитието на дете, настанено в приемно семейство и удовлетворяването на неговите специални/специфични потребности, в зависимост от възрастта и степента му на развитие, което отразява в информационната карта за проследяване развитието на дете, настанено в приемно семейство.

1.5. Извършва индивидуални, семейни и групови консултации на приемните семейства, в зависимост от техните потребности.

1.6. Работи в тясно сътрудничество с отделите "Закрила на детето" към Дирекциите "Социално подпомагане".

1.7. Поддържа връзка с други организации и институции, с цел разрешаване на проблемите и осигуряване потребностите на приемните семейства и децата настанени в приемни семейства.

1.8. Изпълнява в срок всички заложени дейности, съобразно план-графика на дейностите на проекта.

1.9. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно действащото законодателство.

1.10. Участва в организираните обучения и супервизии за областния екип за приемна грижа и за експерти от ОЗД и Комисията по приемна грижа.

1.11. Участва при провеждане на екипни срещи.

1.12. Спазва професионалната етика и не допуска разпространяване на лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните си задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.

1.13. Познава и спазва етичните норми за социална работа с деца и семейства.

1.14. Отчита своята работа пред началника на ОЕПГ, съгласно проектните изисквания, в т.ч. участва в изготвянето на информации, статистически данни и документи за текущия мониторинг на индикаторите и дейностите, както и за междинно/окончателно искане за плащане.

III. Място на работа
Община Силистра, ул. "Симеон Велики" 33

IV. Срок за заемане на длъжността
Правоотношението със Социалният работник е срочно за срок до 31.12.2020 г.

V. Размер на основната заплата за заемане на длъжността - 660 лв., при пълно работно време от 8 часа.

VІ. Начин на провеждане на конкурса:

VII. Необходими документи за участие в конкурса:

VIII. Място и срок за подаване на документите
Документите на кандидатите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в деловодството на Община Силистра, за Конкурс за длъжността "Социален работник" по Проект BG05M9OP001-2.003-0001-C01 "Приеми ме 2015" в срок до 17.00 часа на 21 януари 2019 г.включително.

IX. Приложения

Настоящото обявление е публикувано на интернет страницата на Община Силистра www.silistra.bg, в един местен вестник.

Допълнителна информация във връзка с конкурса и образци могат да бъдат получени на телефон 086/816 236 и 086/816 301, на сайта на Община Силистра www.silistra.bg и в стаи 204 и 301 на Общинска администрация.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2646
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2646