gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление - Обявава конкурс за управилението на "Синева" ЕООД


Публикувано на 10 декември 2018 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.21, ал. 1 и сл. oт Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Силистра в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в гражданските дружества и сдружения с нестопанска цел, чл. 147 от Търговския закон, Община Силистра

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

I. За възлагане управлението на «СИНЕВА» ЕООД, при следните условия:

1.1. Срока за възлагане на управление на дружеството - 3 /три/ години.

1.2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:
1.2.1. Да имат завършено висше образование (образователно- квалификационна степен «магистър / бакалавър»);
1.2.2. Да притежават най-малко 10 (десет) години трудов стаж;
1.2.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани;
1.2.4. Да нямат непогасени задължения към Община Силистра;
1.2.5. Кандидатите да не са свързани лица с едноличния собственик на капитала на дружеството по смисъла на ЗПКОНТИ;
1.2.6. Кандидатите да отговорят на изискванията на чл. 22, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Силистра, търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в гражданските дружества и сдружения с нестопанска цел;
1.2.7. Да притежават правоспособност на водач на МПС, най-малко категория «В».

II. Необходими документи за участие в конкурса:
2.1. Заявление за участие в конкурса;
2.2. Копие от диплома за завършено висше образование;
2.3. Копие от документи доказващи притежаван трудов стаж;
2.4. Копие на документ за самоличност;
2.5. Свидетелство за съдимост;
2.6. Професионална автобиография;
2.7. Копие от свидетелство за управление на МПС;
2.8. Удостоверение за липса на задължения към община Силистра, издадено най - рано месец, преди подаване на заявлението;
2.9. Попълнена и подписана декларация, че е запознат с ограничителните условия да бъде управител на дружеството, посочени в чл. 142 и чл.141, ал.8 от Търговския закон и чл. 22 от Наредбата;
2.10. Бизнес програма за срока на договора за възлагане на управлението и конкретно за всяка година, която следва да осигури изпълнението на икономическите показатели, заложени в бизнес задачата, както и разработка за организационната и управленска структура и численост на дружеството.

III. Правила относно провеждане на конкурса:

3.1. Конкурса да се проведе на три етапа:

Комисията, определена с Решение на Общински съвет - Силистра, проверява документите на кандидатите и допуска до конкурса всички, които отговарят минимално на обявените изисквания.

В 3 /три/ дневен срок след изтичане срока за представянето на документите членовете на комисията разглеждат постъпилите документи за участие в конкурса и писмено уведомяват допуснатите кандидати, включително чрез електронна поща ако кандидатите са посочили такива.

Допуснатите кандидати в 5 /пет/ дневен срок след писменото уведомление за допускане до участие в конкурса следва да представят в деловодството на Общински съвет - Силистра, бизнес програмата посочена в раздел II, т. 10.

До събеседването се допускат кандидати получили оценка на бизнес програмата не по-ниска от много добър 4,50.

3.2. Оценката се формира въз основа на следните критерии:

Кандидатите постигнали оценка на разработката не по-ниска от много добър 4,50 се уведомяват чрез писмено съобщение, включително чрез електронна поща, ако кандидатите са посочили такава за датата, мястото и часа на провеждане на събеседването.

IV. Място и срок на подаване на документи:

4.1. Обявлението за провеждане на конкурса се публикува в централен и местен ежедневник и на интернет страницата на Община Силистра, съгласно изискванията на чл.29, ал. 3 от Наредбата. Документите по раздел II т. 1 - 9 се приемат в 14 дневен срок от датата на публикуване на обявлението в деловодството на Общински съвет - Силистра всеки работен ден от 09,00 ч. до 17,00 ч.

Заявленията за участие в конкурса заедно с необходимите документи по т. 1- 9 се подават в запечатан непрозрачен плик с надпис указващ предмета на конкурса името и адреса на участника и се завеждат в специален регистър по реда на неговото постъпване.

Бизнес програмата се подава лично от кандидата в посоченият срок на писменото уведомление за допускане до участие в конкурса в запечатан, непрозрачен плик с надпис указващ предмета на конкурса името и адреса на участника и се завеждат в специалния регистър.

4.2. Кандидатите за участие в конкурса могат да получат в деловодството на Общински съвет - Силистра, в срока след публикуване на поканата в централен и местен ежедневник и Интернет страницата на Община Силистра, следните документи:
4.2.1. Образец на заявление за участие.
4.2.2. Документи относно организационна и управленска структура, числеността на персонала на дружеството.
4.2.3. Стратегия за развитие на дружеството за периода 2017-2022 г. и бизнес-задачи за управление за периода 2019-2021 г., приета с Решение №908 от протокол № 44 от 29.11.2018 г. на Общински съвет Силистра.
4.2.4. Образец на декларация по т.2.9. от настоящата обява.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2654
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2654