gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - Инвестиционно предложение


Публикувано на 18 януари 2019 г.


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

С. Р, ул. "Иван Василев" № 11, гр. Силистра пощ. код 7500
 (наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

У В Е Д О М Я ВА

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложение :

"Изработване на ПУП-ПЗ за имот с идентификатор 66425.505.345 по КК и КР на гр. Силистра и ПП за елементите на техн. инфраструктура за застрояване на жилищна сграда находящ се в имот с идентификатор 66425.505.345 по КК и КР на гр. Силистра"

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2677
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2677