gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА" В ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА" ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА


Публикувано на 07 февруари 2019 г.


Общинска администрация Силистра на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЗК-248/ 05.02.2019 г. на Кмета на Община Силистра

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА - НАЧАЛНИК ОТДЕЛ "ИНФРАСТРУКТУРА И ОКОЛНА СРЕДА" В ДИРЕКЦИЯ "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА" ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА

I. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимални изисквания

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

3. Специфичните изисквания за длъжността, установени с нормативен акт са: да отговаря на изискванията, установени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител;

4. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

ІІ. Кратко описание на длъжността

Организира, ръководи, координира и отговаря за дейностите в отдел "Инфраструктура и околна среда", във връзка с изпълнение на функциите и задачите по устройство на територията, регламентирани в Закона за устройство на територията и действащите нормативни уредби към него. Области на дейност - контролира функции в областта на незаконното строителство, освидетелстване на опасни сгради, технически задания за инвестиционно проектиране, строителство, екология, околна среда и озеленяване във връзка с изискванията, регламентирани в ЗУТ .

IIІ. Начин на провеждане на конкурса:

  1. Допускане по документи;
  2. Писмен изпит - решаване на тест;
  3. Интервю.

IV.Минимален размер на основната заплата за заемане на длъжността:

за ниво 16 и 1 степен от 630 лв. до 2000 лв., като индивидуалният размер, ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

V­­­. Документи за участие в конкурсната процедура:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

  1. Писмено заявление за участие в конкурса - Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители - /образец/;
  2. Професионална автобиография
  3. Декларация от лицето, за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема конкурсната длъжност, съгласно чл. 17, ал. 2, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
  4. Копия от документи за придобита образователно -квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
  5. Копия от документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит - трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка и/или придобит ранг като държавен служител;
  6. Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива.

. Място и срок за подаване на документите за участие:

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в деловодството на Община Силистра, етаж 1, Информационен център в срок до 18. 02. 2019 г. /понеделник/.

На основание чл. 10а, ал. 2 от ЗДС, обявлението за настоящия конкурс се публикува в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, на интернет страницата на Община Силистра - www.silistra.bg, специализирания сайт за работа www.jobs.bg, в един местен ежедневник и на информационното табло пред входа на Община Силистра - ул. "Симеон Велики" 33.

* Приложения:


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2703
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2703