gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-320 / 18.02.2019 г.


Публикувано на 19 февруари 2019 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК-320 / 18.02.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 2 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, чл. 19, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, и чл. 3, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Наредба за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с писмо с наш №ВтрК-125 от 14.02.2019 г. от дирекция "Хуманитарни дейности" при Община Силистра за осигуряване безопасността на участниците при провеждане на шествие във връзка с отбелязването на 3 март - 141 години от Освобождението - Национален празник на България,

Н А Р Е Ж Д А М:

ДА СЕ ЗАБРАНИ временно движението на пътни превозни средства, с изключение на автомобили със специален режим на движение, на 03.03.2019 г. /неделя/ от  10.00 часа , по следните улици на територията на гр. Силистра:

След преминаване на участниците, улиците да бъдат освобождавани поетапно за движение от органите на МВР - Силистра, без да се изчаква указания в настоящата заповед срок за забрана на движението.

Организаторите на мероприятието, да вземат необходимите мерки по осигуряване безопасността на участниците.

Настоящата заповед да се връчи на Директора на ОД на МВР - Силистра, на Началник - отдел "Инспекторат" при Община Силистра за сведение и изпълнение, и да се огласи публично.

Контрол по изпълнение на същата възлагам на Секретаря на Община Силистра.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2722
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2722