gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-449 / 05.03.2019 г.


Публикувано на 05 март 2019 г.


З А П О В Е Д
№ЗК-449
/ 05.03.2019 г.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в изпълнение на т. IV от Заповед №РД11-321/13.02.2019 г. на изпълнителния директор на БАБХ, във връзка с провело се заседание на Областната комисия по епизоотии,

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се предприемат следните защитни мерки във връзка с профилактиката и ограничаването на болестта "Африканска чума" по домашните свине на територията на Община Силистра:

  1. Забранява се провеждането на пазари и продажбата на домашни свине и месни продукти от лични стопанства на територията на Община Силистра;
  2. Да се информират лицата, отглеждащи домашни свине за клиниката на "Африканската чума", спазването на мерките за биосигурност в животновъдните обекти, начините за извършване на дезинсекция, както и подходящите инсектициди и задължението им незабавно да информират съответния официален ветеринарен лекар при съмнение за заболяване и/или смъртност;
  3. Да се засили контрола по придвижването/транспортирането на животните, като се съблюдава за стриктното изпълнение на следните мерки:
  1. При констатиране на клинични признаци, характерни за болестта "Африканска чума", незабавно да се уведоми ОДБХ - гр. Силистра.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички длъжностни лица и граждани за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението възлагам на Секретаря на Община Силистра.

ДЕНКА МИХАЙЛОВА
За Кмет на Община Силистра
На осн. Заповед №ЗК-446/01.03.2019 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2738
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2738