gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - Инвестиционно предложение


Публикувано на 11 януари 2019 г.


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

г-жа С. Д, ул. "Петър Бояджиев" № 11, гр. Силистра пощ. код 7500
 (наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложение :

"Пристройка на един етаж към жилищна сграда с местоположение ПИ с идентификатор 66425.501.8867.7.6 по КК и КР на гр. Силистра", намиращ се в ПИ с идентификатор 66425.501.8867 съставляващ УПИ VІІІ-за КЖС, кв. 81 по плана на гр. Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2742
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2742