gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - Инвестиционно предложение


Публикувано на 12 март 2019 г.


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

 

"Гетон инвест" ЕООД, ул.  "Иван Миланов"  №  5
ет. 1, ап. 1, кв. Слатина, гр.  София,  пощ. код 1574

  (наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

 

У В Е Д О М Я ВА

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза :

"Изграждане на цех за производство на дребноразмерни метални елементи" с метоположение поземлен имот с идентификатор 66425.514.74 по КК и КР на гр. Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство  или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

 

С уважение,

Д-Р  ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2777
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2777