gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-470 / 11.03.2019 г.


Публикувано на 26 март 2019 г.


З А П О В Е Д
№ЗК-470 / 11.03.2019 г.
гр. Силистра

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 3 и ал. 5, чл. 23, ал. 2 от Наредба №4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда (Обн. - ДВ, бр. 34 от 28.04.2017 г., в сила от 01.01.2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 19.09.2017 г., в сила от 01.09.2017 г.; изм., бр. 8 от 25.01.2019 г., в сила от 01.01.2019 г.) и във връзка снеобходимостта от определяне и актуализиране на работните заплати на директорите на общинските детски градини

УТВЪРЖДАВАМ:

Правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските детски градини през 2019 година, съгласно Приложение №1.

Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на Община Силистра.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на заместник-кмет "Хуманитарни дейности" към Община Силистра.

Д-р Юлиян Найденов
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2795
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2795