gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-848 / 14.05.2019 г.


Публикувано на 14 май 2019 г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ ЗК -848
гр. Силистра 14.05.2019 г.

На основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл.134, ал. 1, т. 1 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ-573/02.05.2019 г. от "МИШЪН" ЕООД.

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ XLVII579 "за пром. и скл. база" и XLVI "за пром. и скл. база" в кв. 1 по плана на ПЗ "Запад" гр. Силистра при следните условия:

1. Териториален обхват: XLVII579 "за пром. и скл. база" и XLVI "за пром. и скл. база" в кв. 1 по плана на ПЗ "Запад" гр. Силистра попадат в ПИ с идентификатор 66425.514.551 по КК и КР на гр. Силистра, общ. Силистра.

2. Цел и задачи на проекта:

3. Скицата-предложение е неразделна част от настоящата заповед.

4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотите, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

6. Проектът да се представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител - cad* формат.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2836
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2836