gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - Инвестиционно предложение


Публикувано на 27 май 2019 г.


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

отд-р Юлиян Найденов Найденов

Кмет на: Община Силистра, ЕИК000565537

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

 

съобщаваме

 

на засегнатото население, че Община Силистра има инвестиционно предложение за: "Изграждане на тръбен кладенец на стадион "Лиу Айер" в ПИ № 66425.501.1639 по КК и НР на гр. Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

 

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2869
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2869