gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


Публикувано на 27 май 2019 г.


На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

 

1. С вх. № ВхК- 4356 / 17.05.2019 г. чрез РИОСВ-Русе в Община Силистра е постъпила информация от "Поларис-8" ООД  изготвена съгласно  Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) в т.ч оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони за инвестиционно предложение за "Изземване на наносни отложения с плаващо средство от коритото на р. Дунав в участък от км. 377,200 км  376,300" .

2. В периода от 27.05.2019 - 10.05.2019 г. от 09-12 и от 13-16 ч. в стая 209 на общинска администрация  заинтересовани лица могат да се запознаят с подготвената информация от т.1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища по подготвената информация също могат да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26.

 

 

 

 

С уважение,

Д-Р  ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ

Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2870
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2870