gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - Инвестиционно предложение


Публикувано на 31 май 2019 г.


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

 

"Солар-Д" ЕООД, ул. "П. Бояджиев" №  5, ет. 3, ап. 5 гр. Силистра     пощ. код 7500
(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

 

                                               У В Е Д О М Я ВА

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза :

 "Монтаж на пожарен хидрант (ПХ) за производствена база" с местоположение имот с идентификатор 41143.502.62 по КК и КР на с. Калипетрово, община Силистра

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство  или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

 

С уважение,
Д-Р  ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2884
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2884