gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


Публикувано на 13 юни 2019 г.


На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

1. С вх. № ВхК-5282 / 04.06.2019 г. чрез РИОСВ-Русе в Община Силистра е постъпила информация от "Термолиз" ЕООД изготвена съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за "Приемане, временно съхранение и третиране на неопасни отпадъци (R12, R13 и R3) с код 19 12 04 (пластмаса и каучук), 19 12 08 (текстилни материали), 19 12 10 (горими отпадъци (RDF-модифицирани горива, получени от отпадъци)), 19 12 12 други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11)) и 20 03 01 (смесени битови отпадъци) " с местоположение ПИ с идентификатор 41143.506.3 по КК и КР на с. Калипетрово, пром. зона "Юг", община Силистра.

2. В периода от 13.06.2019 - 28.06.2019 г. от 09-12 и от 13-16 ч. в стая 209 на общинска администрация заинтересовани лица могат да се запознаят с подготвената информация от т.1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Мнения и становища по подготвената информация също могат да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26.

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2888
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2888