gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1049 / 17.06.2019 г.


Публикувано на 17 юни 2019 г.


З А П О В Е Д
№­­­­­­­­ ЗК - 1049
гр. Силистра
17.06.2019 г.

На основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.135, ал.2, ал.3 и ал.4, и чл.134, ал.2, т.8 от ЗУТ, във връзка с чл.108, ал.2 от ЗУТ, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № УТ - 773 от 12.06.2019 г. от "Ситигаз България" ЕАД.

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на проект за подробен устройствен план /ПУП/ - план схема /ПС/ за ПИ с идентификатор 66425.501.9049 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра при следните условия:

1. Териториален обхват: ПИ с идентификатор 66425.501.9049 по КК и КР на гр. Силистра, Община Силистра.

2. Цел и задачи на проекта:
- С предложението за изработване на ПУП - ПС се предвижда допълнение към газоразпределителната мрежа на гр. Силистра за ПИ с идентификатор 66425.501.9049 по КК и КР на гр. Силистра, община Силистра.

3. Скицата - предложение е неразделна част от настоящата заповед.

4. Проектът да бъде съобразен с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

5. Проектът да се съобрази с документите за собственост на имотa, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

6. Проектът за изменение да се представи: един оригинал на недеформируема основа, едно копие на хартиен носител и в цифров вид върху технически носител- dwg* формат.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2915
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2915