gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - Инвестиционно предложение


Публикувано на 10 юли 2019 г.


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

 от  М. С  с адрес:  ул. "Добрич" №  101, гр. Силистра   
(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

 

У В Е Д О М Я ВА

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложение :

"Вилна сграда" с местоположение УПИ ІV-50, кв. 3, по плана  с. Сребърна, община Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2922
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2922