gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Община Силистра обявява конкурс за заемане на длъжността "Директор" на Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс /ЦПЛР - ОДК/


Публикувано на 18 юли 2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, и във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и Заповед на Кмета на Община Силистра от 17.08.2019г.

ОБЯВЯВА

Конкурс за заемане на длъжността "Директор" на Център за подкрепа за личностно развитие-Обединен детски комплекс /ЦПЛР-ОДК/

ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА

І. Изисквания за длъжността:

1. Минимални изисквания:

2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

3. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

II. Място на работа - гр. Силистра, ул. Добрич № 68А.

III. Правоотношението с директора на ЦПЛР-ОДК е безсрочно на основание чл. 107 от Кодекса на труда

ІV. Характер на работата:

Директорът на ЦПЛР-ОДК организира, контролира и управлява цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

V. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът се провежда в два етапа:
a) писмен изпит-тест;
b) интервю.

VI. Необходими документи за участие в конкурса:

  1. Заявление, за участие в конкурс, до кмета на община Силистра (по образец);
  2. Документ за самоличност (документът се представя за сверяване на данните и се връща на кандидата);
  3. Професионална автобиография;
  4. Документ за придобито висше образование, специалност, учителска правоспособност, професионално квалификационна степен, допълнителна квалификация и други по преценка на кандидата ( копие/я);
  5. Документ, удостоверяващ изискуемия учителски стаж - трудова и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ изискуемия трудов стаж ( копие/я);
  6. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата)
  7. Документ, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист (оригинал).

Копията от представените документи следва да са ясни и четливи.

Копията от документите, удостоверяващи трудовия стаж, следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в отдел "Образование и младежки дейности", Община Силистра, като представят оригиналите за сверяване.

VII. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават от 19.07.2019 г. до 19.08.2019 г. вкл. в Отдел "Образование и младежки дейности", адрес: гр.Силистра, ул. "Патриарх Дамян" № 5.

Лице за контакти: Виолета Георгиева - главен специалист "Човешки ресурси".

Телефон за връзка: 086 822 141

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.

Други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло до входа на Община Силистра - ул. "С. Велики" № 33 и на сайта на Община Силистра - www.silistra.bg.

* Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността "Директор" на Център за подкрепа за личностно развитиетрябва да познават и прилагат


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2923
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2923