gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - Инвестиционно предложение


Публикувано на 18 юли 2019 г.


О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

 

"Агробиотрейд"  ООД,  с адрес ул. "Баба Тонка" №  9, ап. 43 гр. Силистра, представлявано от г-н Бисер Баев  - Управител   

(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

 

 

                                              У В Е Д О М Я ВА

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза :

 

"Складова база" на етапи:

І-ви етап: Пристройка към съществуваща сграда с идентификатор 67526.16.72.3 за разширение на склад за инвентар и електронна везна;.

ІІ-ри етап: Навес за селскостопанска техника

с местоположение имот с идентификатор 67526.16.72 на КК и КР на с. Смилец, община Силистра.

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство  или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2925
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2925