gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1261 / 24.07.2019 г.


Публикувано на 30 юли 2019 г.


З А П О В Е Д
№ЗК-1261
гр. Силистра
24.07.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т.13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ - след влизане в сила на кадастралната карта, имотните граници на поземлените имоти не съвпадат с регулационните, становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № 971/23.07.2019 г.от "Силома" АД - гр. Силистра

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на "Проект за изменение план за регулация на УПИ IX 569 за производствено и складова дейност в кв. 1 по плана на ПЗ "Запад" - гр. Силистра"

1.Скицата -предложение е неразделна част от настоящата заповед.

2. Изменението да бъде съобразено с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

3. Проектът да се изработи върху актуална цифрова извадка от КК и Регистър на имотите предмет на самия проект, както и съседните, като се съобрази с документите за собственост, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

5. Проектът за изменение да се представи: един оригинал на недеформируема основа и в цифров вид върху технически носител - cad* формат, и две копия на хартиен носител.

ДЕНКА МИХАЙЛОВА
За Кмет на Община Силистра
На основание заповед №ЗК-1238/22.07.2019 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2929
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2929