gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1385 / 21.08.2019 г.


Публикувано на 21 август 2019 г.


З А П О В Е Д
№ ЗК-1385
гр. Силистра
21.08.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3 във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ - има съгласие от всички собственици по чл. 131, ал 2, т. 1, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях и становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № 1116/19.08.2019 г. от "Оргтехника" АД

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на "Проект за изменение на подробен устройствен план - план за регулация на УПИ X 150 за обществено обслужване, в кв. 1 по плана на ПЗ "Христо Михайлов" в гр. Силистра" при следните условия:

1. Цел на проекта разделяне на УПИ X 150 за обществено обслужване на два нови УПИ.

2.Скицата-предложение е неразделна част от настоящата заповед.

3. Изменението да бъде съобразено с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

4. Проектът да се съобрази с документите за собственост, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

5. Проектът за изменение да се представи: в един оригинал на недеформируема основа и в цифров вид върху технически носител - cad* формат, и едно копие на хартиен носител.

Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
ЗА Кмет на Община Силистра,
на основание Заповед № ЗК-1308/02.08.2019 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2953
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2953