gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява - Инвестиционно предложение


Публикувано на 25 юли 2019 г.


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

 

от  И. И   с адрес:  ул. "Искър" №  3, гр. Силистра   

 (наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

 

                                              У В Е Д О М Я ВА

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение :

 

"Промяна на предназначението на магазин за хранителни стоки в гараж",  с местоположение имот и идентификатор 66425.501.5261 по КК и КР на гр. Силистра

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

 

С уважение,

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ           

Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2963
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2963