gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ" - ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА


Публикувано на 19 септември 2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

 

            На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 28 от Закона за обществените библиотеки и  чл. 9, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и Заповед № ЗК-1504/16. 09. 2019 г. на Кмета на Община Силистра

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ" - ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА

 

І. Изисквания за длъжността:

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността, нормативно определени в чл. 28, ал. 2 от Закона за обществените библиотеки:

  2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

  3. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

ІІ. Характер на работата:

1. Организация, ръководство и контрол на цялостната работа в  Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра;

2. Отговаря и контролира спазването на вътрешния ред в библиотеката, опазването на собствеността, управлението и стопанисването на библиотечното имущество, ефективното, целесъобразно и законосъобразно изразходване на финансовите средства и спазването на финансовата дисциплина;

3. Отговаря за координирането и изграждането на регионална автоматизирана библиотечна мрежа;

4. Контролира и отговаря за спазването на нормативните документи, свързани с разходването на бюджетни средства и изпълнението на бюджета;

5. Участие в проекти

 

III. Място на работа - гр. Силистра, ул. Симеон Велики № 44.

 

ІV. Длъжността се заема за срок от 4 години.

 

 

V. Начин на провеждане на конкурса

   1. Защита на концепция за дейността и развитието на Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра  за период от 4 години, подробно разработена за първата от тях.

   2. Събеседване.

 

VI. Необходими документи за участие в конкурса

1. Заявление за участие;

2. Документ за самоличност (за справка);

3. Документи, удостоверяващи трудовия стаж - трудова книжка, служебна, осигурителна  книжка (копие);

4. Професионална автобиография;

5. Документ за завършено образование (копие);

6. Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива;

7. Свидетелство за съдимост;

8. Медицинско свидетелство (документът се прилага в случай на първоначално постъпване на работа, както и при преустановяване на трудовата дейност за срок над 3 месеца);

9. Концепция за дейността и развитието на Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра за 4 годишен период, като подробно е разработена първата от тях в 7 /седем/ екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.

Концепцията съдържа:

-          анализ и оценка на състоянието на Регионална библиотека "Партений Павлович" - Силистра; основни проблеми на функционирането й;

-          тенденции и възможности за развитието на библиотеката като културно-просветен център;

-          определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на библиотеката, пътищата за постигането им;

-          планиране и развитие на основните показатели; възможности за усъвършенстване и осъвременяване на обслужването; популяризиране на библиотечните колекции и културното наследство на града и региона;

-          етапи на реализация на концепцията.

VIІ. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Общинска администрация - Силистра, етаж 2, стая 204, Човешки ресурси в срок до 21. 10. 2019 г.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
Други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло до входа на Община Силистра - ул. С. Велики 33 и на сайта на Община Силистра - www.silistra.bg.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2973
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2973