gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - СИЛИСТРА ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА


Публикувано на 19 септември 2019 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

 

            На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка чл. 28, ал. 5 и ал. 6 от Закона за културното наследство, чл. 8, ал. 5 от Закона за закрила и развитие на културата и Заповед № ЗК- 1503/16. 09. 2019 г. на Кмета на Община Силистра

 

ОБЯВЯВА

 

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ДИРЕКТОР" НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ - СИЛИСТРА  ПРИ ОБЩИНА СИЛИСТРА

 

І. Изисквания за длъжността:

  1. Минимални изисквания:

по специалност от съответното професионално направление;

  2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

  3. Компетентности, по които ще се оценяват кандидатите:

 

II. Място на работа - гр. Силистра, ул. Симеон Велики № 49.

 

III. Длъжността се заема за срок от 5 години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

 

ІV. Характер на работата:

1. Организация, ръководство и контрол на цялостната работа в Художествена галерия - Силистра;

2. Организира изпълнението на основните функции на галериите за събиране, придобиване, съхраняване, документиране и популяризиране на произведенията на изкуството в Община Силистра;

3. Организира осъществяването на методическа, координационна, квалификационна и експертно-консултантска дейност;

4. Контролира и отговаря за спазването на нормативните документи, свързани с разходването на бюджетни средства и изпълнението на бюджета;

5. Участие в проекти.

 

V. Начин на провеждане на конкурса

1. Защита на концепция за дейността и развитието на Художествена галерия - Силистра  за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

2. Събеседване.

 

VI. Необходими документи за участие в конкурса

1.Заявление за участие;

2. Документ за самоличност (за справка);

3. Документи, удостоверяващи трудовия стаж - трудова книжка, служебна, осигурителна  книжка (копие);

4. Професионална автобиография;

5. Документ за завършено образование (копие);

6. Копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива;

7. Свидетелство за съдимост;

8. Медицинско свидетелство (документът се прилага в случай на първоначално постъпване на работа, както и при преустановяване на трудовата дейност за срок над 3 месеца);

9. Концепция за дейността и развитието на Художествена галерия - Силистра за 5 годишен период, като подробно е разработена първата от тях в 9 /девет/ екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.

Концепцията съдържа:

-          анализ и оценка на състоянието на художествената галерия; основни проблеми на функционирането й;

-          тенденции и възможности за развитието на художествената галерията, като културен и научен институт и мястото му в музейна мрежа;

-          определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на художествената галерия, пътищата за постигането им;

-          мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на творческия фонд, образователната и популяризаторската дейност на галерията;

-          етапи на реализация на концепцията.

 

VII. Място и срок за подаване на документите и разработената концепция.

Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в Общинска администрация - Силистра, етаж 2, стая 204, Човешки ресурси в срок до 21. 10. 2019 г.

При подаването на документите на всички кандидати се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност.
Други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло до входа на Община Силистра - ул. С. Велики 33 и на сайта на Община Силистра - www.silistra.bg.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=2974
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=2974