gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява до заинтересованите лица и общественост


Публикувано на 16 октомври 2019 г.


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

"Титан Бургас" ЕООД, с адрес ул. "Добруджа" № 22А гр. Силистра, представлявано от Радко Ганчев - Управител
(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза: "Обособяване на площадка за временно съхранение на отпадъци в имоти с идентификатор 41143.502.8, 41143.502.7, 41143.502.6, 41143.502.14, 41143.502.13, 41143.502.12 и 41143.502.9 по КК и КР на с. Калипетрово, Община Силистра"

На територията на площадката ще се съхраняват отпадъци с кодове и наименования съгл. Наредба № 2 за класификация на отпадъците:

-          10 01 03 - увлечена/летяща пепел от изгаряне на торф и необработена дървесина;

-          19 12 01 - хартия и картон;

-          19 12 04 - пластмаса и каучук;

Дейностите, които ще се извършват с отпадъците ще са:

-          Дейност D 15 - Съхраняване до извършването на някоя от дейностите с кодове D 1 - D 14, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.

-          Дейност R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

* ПРИЛОЖЕНИЯ

С уважение,
Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
ЗА Кмет на община Силистра
(На основание Заповед №ЗК-1518 / 19.09.2019 г.)


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3021
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3021