gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1661 / 21.10.2019 г.


Публикувано на 21 октомври 2019 г.


З А П О В Е Д
№ЗК-1661

Силистра, 21.10.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка със сезонното изпълнение на автобусни линии от транспортната схема на Община Силистра

НАРЕЖДАМ:

  1. Зимното разписание на автобусните линии (курсове по линии) със сезонен характер от транспортната схема на Община Силистра да влезе в сила, считано от 27.10.2019 г. (неделя).
  2. Заповедта да се сведе до знанието на превозвачи, изпълняващи сезонни автобусни линии от общинската транспортна схема на Община Силистра.
  3. Заповедта да бъде огласена по подходящ начин сред населението на община Силистра.

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директор на дирекция "Икономика" при Община Силистра.

Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
В. и. д. Кмет на Община Силистра
(На основание Решение №1131 на Общински съвет - Силистра)


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3027
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3027