gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява до заинтересованите лица и общественост


Публикувано на 16 октомври 2019 г.


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

"Екопродукт" ЕООД, с адрес ул. "Марица" № 17, с Попина, община Ситово, област Силистра представлявано от Марияна Митева - Управител
(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза:

"Оборудване на съществуващи животновъдни сгради (свинарници) за отглеждане на 1950 броя свине за угояване", разположена в имот с № 034030, в землището на с. Ветрен, община Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство с. Ветрен или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

* Приложение

С уважение,
Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
ВрИД Кмет на община Силистра
(На основание Решение на ОбС Силистра №1131 / 26.09.2019 г.)


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3028
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3028