gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1740 / 01.11.2019 г.


Публикувано на 01 ноември 2019 г.


ЗАПОВЕД
№ЗК
-1740 от 01.11.2019 г.­­­­­­­­

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 5 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с организирано факелно шествие в чест на 01.11 - Ден на народните будители,

НАРЕЖДАМ:

Да се затворят за движение на моторни превозни средства /МПС/, с изключение на тези със специален режим на движение, участъци от общинската пътна мрежа в гр. Силистра, както следва:

1. На 04.11.2019 г. /понеделник/ от 17:00 ч. до 19:00 ч.
1.1. ул. "Добруджа" - от кръстовището на "Петър Вичев" до кръстовището на "Симеон Велики"

1.2. ул."Д-р Петър Берон" - от кръстовището с ул. "Добруджа" до кръстовището с ул." Генерал Заимов"

1.3. ул. "Отец Паисий" - от кръстовището и с ул. "Д-р Петър Берон"- до паметника на Васил Левски

2. На 04.11.2019 г. /понеделник/ от 18:30 ч. до 20:00 ч.
2.1
. Района около Паметника на Стефан Караджа в гр. Силистра - по ул. "Симеон Велики":
2.2
. от пресечната на ул. "Георги С. Раковски" и ул. "Патриарх Дамян";
2.3
. от пресечната точка на ул. "Стефан Караджа" и ул. "Генерал Скобелев" /около Банка ДСК/

3. За целта да се поставят съответните пътни знаци, забраняващи преминаването през гореописаните улици и маршрути.

4. Настоящата заповед да се доведе до знанието на Началника на РУ на МВР - Силистра, до Управителя на "Пътно поддържане" ООД - с. Калипетрово, както и до всички заинтересовани граждани.

Настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на същата възлагам на Секретаря на Община Силистра.

Д-р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
В.И.Д . Кмет на Община Силистра
/на осн. Решение №1131/26.09.19 г. на Общински съвет - Силистра/


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3054
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3054