gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП


Публикувано на 08 ноември 2019 г.


На основание чл. 6, ал. 10 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (обн. ДВ. бр. 25 от 18 Март 2003 г.), Община Силистра уведомява всички заинтересовани лица, че:

1. С вх. № ВхК-10409 / 07.11.2019 г. чрез РИОСВ-Русе в Община Силистра е постъпила информация от "Марлин" ЕООД изготвена съгласно Приложение 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,за преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение за "Складова база за съхранение на зърно, производствена сграда, административно-битова сграда в УПИ ХХVІІ-41 "За пристанище и друг вид производствен, складов обект", кв. 17 по плана на пром. зона "Запад" - гр. Силистра, идентичен с ПИ с идентификатор 00895.506.90 по КК и КР на с. Айдемир и външни връзки към имота - електропровод и водопровод" с Възложител "Марлин" ЕООД, гр. Силистра.

2. В периода от 13.11.2019 - 27.11.2019 г. заинтересовани лица могат да се запознаят с приложената към съобщението подготвената информация от т. 1, както и да изразят писмените си мнения и становища по нея. Достъп до информацията на хартия се осигурява в посочения срок в сградата на общинска администрация - Силистра, ст. 209 от 09-12 ч. и от 14-16 ч. Мнения и становища в посочения срок по подготвената информация следва да бъдат изпращани в Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе, на адрес: гр. Русе, пощ. код 7000, бул. "Придунавски" № 20, пощ. кутия № 26, както и в общинска администрация Силистра.

Приложение: Информацията преценяване необходимостта от оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС)

С уважение,
Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
ВрИД Кмет на община Силистра
(На основание Решение на ОбС - Силистра № 1131 / 26.09.2019 г.)


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3056
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3056