gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява до заинтересованите лица и общественост


Публикувано на 07 януари 2020 г.


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

"Марлин"  ЕООД,  с адрес ул. "Патриарх Дамян" №  2 гр. Силистра, представлявано от Добра Коева - Управител
(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза:

"Изграждане на пристанище за обществен транспорт с регионално значение "Порт Марлин"" с местоположение: УПИ XXVІІ-41 - за пристанище и друг вид производствен, складов обект, кв. 17 по плана на ПЗ "Запад" и УПИ V-89 - за пристанище и друг вид производствен, складов обект, кв. 16 по плана на ПЗ "Запад" - гр. Силистра

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство  или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3102
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3102