gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява до заинтересованите лица и общественост


Публикувано на 23 януари 2020 г.


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

"Титан Бургас" ЕООД, с адрес ул. "Добруджа" № 22А, ет. 2 гр. Силистра, представлявано от Радко Ганчев - Управител
(наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение за: "Обособяване на площадка за временно съхранение на отпадъци код в имот с идентификатор 41143.502.12 по КК и КР на с. Калипетрово, Община Силистра"

На територията на площадката ще се съхраняват отпадък с код и наименования съгл. Наредба № 2 за класификация на отпадъците:

10 01 03 - увлечена летяща/пепел от изгарянето на торф и дървесина

Дейностите, които ще се извършват с отпадъците ще са:

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство с. Калипетрово или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3130
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3130