gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява до заинтересованите лица и общественост


Публикувано на 23 януари 2020 г.


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.25/2003г, изм.  доп. ДВ бр. 04/2012 г./ (Наредбата), Община Силистра обявява че:

ET "Джили-Сой - Джихангир Ибрям"  с адрес: гр. Дулово, ул.  "Васил Левски"  № 2, ет. 2 ет. 4 ап. 14
 (наименование на физическото или юридическо лице, адрес)

У В Е Д О М Я В А

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционнопредложениеза: "Риборазвъждане в язовир "Ламбриново"" представляващ  ПИ с идентификатор 57251.9.261 по КК и КР на с. Полк. Ламбриново, община Силистра, община Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, кметство с. Полк. Ламбриново или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

* Приложения

С уважение,
Д-Р  ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3131
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3131