gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява до заинтересованите лица и общественост


Публикувано на 31 януари 2020 г.


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

От д-р. Юлиян Найденов Найденов
Кмет на Община Силистра, ЕИК000565537

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, (Наредба за ОВОС, /ДВ бр.25/2003г. изм. доп. ДВ бр. 04/2012 г)

СЪОБЩАВАМЕ

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:
"Енергийна ефективност за чист въздух в гр. Силистра, ул. "Христо Ботев" №6 в ПИ с ид. 66425.500.3423.3

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Силистра, или в РИОСВ - Русе, бул."Придунавски" № 20 , П.К 26, гр. Русе пощенски код 7000.

* Приложение

С уважение,
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3139
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3139