gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-88 / 17.01.2020 г.


Публикувано на 17 януари 2020 г.


З А П О В Е Д
ЗК - 88
гр. Силистра 17.01.20
20 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ - има съгласие от всички собственици по чл. 131, ал 2, т. 1, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях, чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, предварителен договор от 16.10.2019 г. между Община Силистра и Венета Пламенова Денчева и становище на главния архитект на Община Силистра съгласно чл. 135, ал. 3 от ЗУТ и заявление с вх. № 36/13.01.2020 г. от Венета Пламенова Денчева

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ XV 14, 26, 27, 6101 за озеленяване в кв. 20, по плана на гр. Силистра.

1.Скицата -предложение е неразделна част от настоящата заповед.

2. Изменението да бъде съобразено с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

3. Проектът да се изработи върху актуална цифрова извадка от КК и Регистър на имотите предмет на самия проект, както и съседните, като се съобрази с документите за собственост, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

4. Проектът за изменение да се представи: един оригинал на недеформируема основа и в цифров вид върху технически носител - cad* формат, и едно копие на хартиен носител.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3151
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3151