gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-243 / 07.02.2020 г.


Публикувано на 07 февруари 2020 г.


З А П О В Е Д
ЗК - 243
гр. Силистра 07.02.2020 г.

На основание чл. 44, ал.1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 135, ал. 3, във връзка с чл. 134, ал. 2, т. 1, в съответния срок по чл. 208 не е започна процедура за отчуждаване и становище на главния архитект на Община Силистра и заявление с вх. № 164/03.02.2020 г. от Иван Димитров Огнев и Йоана Кръстева Йорданова

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на "Проект за изменение на ПУП - план за регулация между О.Т. 799 и О.Т. 800 по улица "Никола Йонков Вапцаров" - извън ЦГЧ - гр. Силистра"

1.Скицата -предложение е неразделна част от настоящата заповед.

2. Изменението да бъде съобразено с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

3. Проектът да се изработи върху актуална цифрова извадка от КК и Регистър на имотите предмет на самия проект, както и съседните, като се съобрази с документите за собственост, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

4. Проектът за изменение да се представи: един оригинал на недеформируема основа и в цифров вид върху технически носител - cad* формат, и едно копие на хартиен носител.

Д-Р МИРОСЛАВ ТОДОРОВ
За Кмет на Община Силистра
На осн. Заповед № ЗК 232/06.02.2020 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3154
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3154