gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-312 / 18.02.2020 г.


Публикувано на 18 февруари 2020 г.


З А П О В Е Д
ЗК-312
гр. Силистра 18.02.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 13 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ - има съгласие от всички собственици по чл. 131, ал 2, т. 1, както и на носителите на ограничени вещни права върху тях, чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, предварителен договор от 11.02.2020 г. между "Заводски строежи ПС" АД и "ПОЛАРИС-8" ООД, предварителен договор от 29.03.2016 г. между Областна администрация Силистра и "ПОЛАРИС-8" ООД, становище на главния архитект на Община Силистра съгласно чл. 135, ал. 3 от ЗУТ и заявление с вх. № 231/13.02.2020 г. от "ПОЛАРИС-8" ООД

Р А З Р Е Ш А В А М:

Изработване чрез възлагане от заинтересованите лица на "Проект за изменение на ПУП - план за регулация на УПИ XXXII за административна и складова дейност в кв. 29, по плана на ПЗ "Запад" на гр. Силистра".

1.Скицата -предложение е неразделна част от настоящата заповед.

2. Изменението да бъде съобразено с разпоредбите на ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

3. Проектът да се изработи върху актуална цифрова извадка от КК и Регистър на имотите предмет на самия проект, както и съседните, като се съобрази с документите за собственост, с извършеното в имота и съседните строителство, както и със съществуващата инфраструктура.

4. Проектът за изменение да се представи: един оригинал на недеформируема основа и в цифров вид върху технически носител - cad* формат, и едно копие на хартиен носител.

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3181
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3181