gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обява до заинтересованите лица и общественост


Публикувано на 28 февруари 2020 г.


О Б Я В А
От Община Силистра

На основание чл. 4,ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.25/2003 г., изм. и доп. ДВ, бр. 94/2012 г.)

У В Е Д О М Я В А М Е

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение:

"Реконструкция на съществуващ водопровод по ул. "Тутракан" в участъка от кръстовището с ул. "Симеон Велики" до магазин за строителни материали "ТеМакс", гр. Силистра.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в община Силистра, кметство гр. Силистра или в РИОСВ - Русе, "Придунавски булевард", № 20, пощенски код 7000.

гр. Силистра
25.02.2020 г
.

Кмет
С уважение, д-р Мирослав Тодоров
За - Кмет на Община Силистра
На осн. Заповед №ЗК-327 / 21.02.2020 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3192
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3192