gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-460 / 12.03.2020 г.


Публикувано на 28 април 2020 г.


ДО
М.Д.Б.
Собственик на имот 66425.501.2188
ул."Д-р Анастас Янков" № 40
гр.Силистра

Настоящата Заповед № ЗК-460 / 12.03.2020 г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание чл.61, ал.3 от Административно-процесуалния кодекс, т.к. същото е непотърсено на адрес: гр.Силистра, ул." Д-р Анастас Янков" № 40, видно от известие за доставяне № ИД PS 7500 00UEUВ W.

З А П О В Е Д
№ ЗК-
460
гр. Силистра
12.03.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.44, ал.1, т.13 от ЗМСМА, чл.129, ал.2 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е одобрен проект: "Проект за изменение на ПУП - изменение на плана за регулация за УПИ VІІ2198, 2180 в кв.160 по плана на извън ЦГЧ- гр.Силистра".

Одобреният план може да се обжалва чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра в 14- дневен срок от връчване на съобщението на основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3246
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3246