gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-726 / 11.05.2020 г.


Публикувано на 11 май 2020 г.


З А П О В Е Д
№ЗК-726

Силистра, 11.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и във връзка със сезонното изпълнение на автобусни линии от транспортната схема на Община Силистра

НАРЕЖДАМ:

  1. Лятното разписание на автобусните линии (курсове по линии) със сезонен характер от транспортната схема на Община Силистра да влезе в сила, считано от 18.05.2020 г. (понеделник).
  2. Заповедта да се сведе до знанието на превозвачи, изпълняващи сезонни автобусни линии от общинската транспортна схема на Община Силистра.
  3. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Силистра.

Препис от настоящата заповед да се връчи на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Директор на дирекция "Икономика" при Община Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3250
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3250