gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 38/ 04.06.2020 г.


Публикувано на 07 юли 2020 г.


ДО
Е.И.Н.
Гр.Силистра
ул." Граф Игнатиев"№34,ет.3,ап.3

Настоящото Обявление №38 / 04.06.2020г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание  §4, ал.2 от ПР на Закона за устройство на територията /ЗУТ/,  т.к. собственика по КРНИ е непотърсено на адрес, гр. Силистра, ул." Граф Игнатиев"№34,ет.3,ап.3,

видно от известие за доставяне№ 00NBSZ H

ОБЯВЛЕНИЕ
№ 38
гр. Силистра  38/04.06.2020 г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Проект за изменение на ПУП-план за регулация на УПИ I-3202,5025 за обществено и жилищно строителство в кв. 94 по плана на ЦГЧ- гр.Силистра, Общ. Силистра"
На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ в четиринайсет дневен срок от съобщението по чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения чрез Община Силистра до Административен съд - Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3356
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3356