gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Обявление № 41/ 09.07.2020 г.


Публикувано на 09 юли 2020 г.


ДО
Живка Великова Минчева
ул. "Добрич" № 136 ет. 6 ап. 23  
гр. Силистра

            Настоящото съобщение № 41/09.07.2020г. се публикува на интернет страницата на Община Силистра на основание §4, ал.2 от ПР на Закон за устройство на територията /ЗУТ/, т.к. същото е непотърсено на адрес:        гр. Силистра ул. "Добрич" № 136 ет. 6 ап. 23, видно от известие за доставяне  № ИД PS 7500 00NBS8 R

O Б Я В Л Е Н И Е
№ 41
гр. Силистра 09.07.2020г.

Община - Силистра на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ СЪОБЩАВА, че е изработен проект: "Изменение на кадастрален план за ПИ с кад. № 85, и ПУП - план за регулация на УПИ VIII85 в кв. 4 по плана на с. Професор Иширково, общ. Силистра.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в четиринадесет дневен срок от съобщението по чл.128, ал.3 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?type=article&id=3361
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=article&id=3361